Sunday, May 28, 2006

Jesus Was Engaged, Not Married

இன்று, டான் பிரொவுனின் "டாவின்சி கோட்" கதை புத்தகமும்,சினிமாவும் யாவரும் அறிந்ததே.எதிர்பார்க்கப்பட்டபடி பணவசூலும் கொட்டிக் கொண்டிருக்கிறது.controversy = big bucks இதுதானே சமன்பாடு.ஏனோ சில கிறிஸ்தவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் தேவையில்லாமல்.கிபி.1498-ல் லியோனர்டோ டாவின்சி என்ற மாபெரும் ஓவியர்,முதலாம் நூற்றாண்டில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை படமாக வரைந்திருக்கிறார்-"யேசுவின் கடைசி இரவு
உணவு" என.ஏறக்குறைய 1400 ஆண்டுகால இடைவெளியை கவனிக்கவும்.அந்த படத்தில் அநேக ரகசியங்கள் புதைந்து கிடப்பதாகவும் சிலர் அதை டீகோட் (decode) செய்து யேசுவுக்கு கல்யாணம் ஆகி குழந்தையும் இருந்தது என்ற முடிவுக்கு வருகிறார்கள்.இப்படியாக அந்த கதை இன்டரஸ்டிங்காக செல்கிறது.மீதமுள்ள லியோனர்டோ டாவின்சியின் மற்ற ஓவியங்களையும் டீகோட் செய்து இன்னும் இன்டரஸ்டிங்கான கதைகள் திரையில் வந்தால் இன்னும் பணம் கொட்டும்.
யேசுவுக்கு திருமணமாகிவிட்டது என்பதை விட திருமண நிச்சயமாகிவிட்டது என்றிருந்தால் அந்த கதை கட்டுக்கதை இல்லாமல் உண்மையென்றே இருந்திருக்கும்.

மணப்பெண்ணாகிய திருச்சபையை மணமகனாகிய யேசு "திருமண நிச்சயம்" செய்தது தான் அந்த "The last supper" நிகழ்வு.அங்கே ஒரு திருமண உடன்படிக்கை நடந்தது.இஸ்ரேலிய வழக்கப்படி திராட்சரசமானது எதிர்கால கணவன் மனைவியிடையே பங்கிடப்பட்டு “This cup is a covenant between you and me." என உறுதி அளிக்கப்பட்டது அங்கே.இன்னும் இஸ்ரேலிய வழக்கப்படி மணவாளன் தனது இரத்தத்தை மணப்பெண்ணுக்கு தட்சணையாக தந்திருக்கிறார்.இஸ்ரேலிய வழக்கப்படி மணவாளன் ஒரு வீட்டை தயார் செய்த பின் மணவாளன் வந்து மணவாட்டியை திருமணம் செய்து கூட்டி செல்வார்.அது தான் யேசுவின் இரண்டாம் வருகை.

ஆக ஒரு சின்ன மாற்றம். திருமணம் அல்ல.அது ஒரு திருமண நிச்சயம்.

அப்போ கல்யாணம் எப்போ?

வெளி 19:7 நாம் சந்தோஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து அவருக்குத் துதிசெலுத்தக்கடவோம். ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய (யேசுவின்)கலியாணம் வந்தது, அவருடைய மனைவி(திருச்சபை) தன்னை ஆயத்தம்பண்ணினாள் என்று சொல்லக் கேட்டேன்.

மத்தேயு:26:26.
அவர்கள் போஜனம் பண்ணுகையில், இயேசு அப்பத்தை எடுத்து, ஆசீர்வதித்து, அதைப் பிட்டு, சீஷர்களுக்குக் கொடுத்து: நீங்கள் வாங்கிப் புசியுங்கள், இது என்னுடைய சரீரமாயிருக்கிறது என்றார்.
27. பின்பு, பாத்திரத்தையும் எடுத்து ஸ்தோத்திரம்பண்ணி, அவர்களுக்குக் கொடுத்து: நீங்கள் எல்லாரும் இதிலே பானம்பண்ணுங்கள்;
28. இது பாவமன்னிப்புண்டாகும்படி அநேகருக்காகச் சிந்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கைக்குரிய என்னுடைய இரத்தமாயிருக்கிறது.
29. இது முதல் இந்தத் திராட்சப்பழரசத்தை நவமானதாய் உங்களோடேகூட என் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே நான் பானம் பண்ணும் நாள் வரைக்கும் இதைப் பானம் பண்ணுவதில்லையென்று உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன் என்றார்

எபேசியர்:5::25.
புருஷர்களே, உங்கள் மனைவிகளில் அன்புகூருங்கள்; அப்படியே கிறிஸ்துவும் சபையில் அன்புகூர்ந்து,

வெளி:21::2.
யோவானாகிய நான், புதிய எருசலேமாகிய பரிசுத்த நகரத்தை தேவனிடத்தினின்று பரலோகத்தைவிட்டு இறங்கிவரக்கண்டேன்; அது தன் புருஷனுக்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட மணவாட்டியைப்போல ஆயத்தமாக்கப்பட்டிருந்தது.

வெளி 19:9
பின்னும், அவன் என்னை நோக்கி: ஆட்டுக்குட்டியானவரின்(யேசுவின்) கலியாண விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றெழுது என்றான். மேலும், இவைகள் தேவனுடைய சத்தியமான வசனங்கள் என்று என்னுடனே சொன்னான்

யோவான்:14:3.
நான்(யேசு) போய் உங்களுக்காக(மணப்பெண்ணாகிய திருசபைக்காக) ஸ்தலத்தை ஆயத்தம்பண்ணினபின்பு, நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி, நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளுவேன்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Jesus time it was a custom for a groom to agree with his future father in law upon a dowry. He also often had to prepare a home for them to live in.Once these requirements had been met, the groom’s father would provide his son with a glass of wine. The son would then offer it to his bride and say, “This cup is a covenant between you and me.”
This cup symbolized his commitment to her. It was her choice to accept the cup that was offered, or to reject the cup. If she drank of the cup, she was publicly stating her trust and hope in her future husband. There are some interesting parallels between this custom and what we call communion. Jesus calls the church His bride (Ephesians 5:25); like a good groom, Jesus has paid the price for us to have a home (the home He offers is one that lasts forever); and in accepting this cup, we publicly state our trust and hope in Jesus. Some things to also note: unlike a groom of His day, Jesus offers forgiveness of sins through this cup; also different is that Jesus says that His body and blood are truly present in the bread and wine. We, the believers of Jesus are His bride.

So we must ask: When is the wedding?!?

We find out in Revelation 21:1-4:

Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the Holy City, the
new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying,
"Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe
every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away."

This is one wedding we do not want to miss.

0 comments:

தமிழில் தட்டச்சு செய்யஇங்கே சொடுக்கவும் தட்டச்சு செய்த பின் அதை Copy செய்து இங்கே Past செய்யவும்

Post a Comment