Wednesday, February 13, 2008

மாவீரன் நெப்போலியனும் கிறிஸ்துவும்

மாவீரன் நெப்போலியனிடம் (Napoleon Bonaparte) இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றி கேட்ட போது அவர் இவ்வாறாக கூறினாராம்.

"இயேசுவின் சிலுவை மரணம் இன்றும் உலகை வென்று கொண்டிருக்கிறது. நான் உயிரோடிருக்கும் வரையில் என் சேனை எனக்குக் கீழ்படிந்து செயலாற்றும். ஆனால் இயேசு சிலுவையில் தொங்கி ஜீவனை விட்ட பின்பும் அவரது சேனை அவருக்கு கீழ்படிந்து செயலாற்றுவது விந்தையிலும் விந்தையன்றோ! மரித்த அவர் உயிர்த்தெழுந்தவராய்க் கட்டளையிட்டு பெரியதோர் சாம்ராஜ்யத்தை நிலை நிறுத்தி வருவது வியப்பன்றோ!என் இராஜ்யம் என்னோடு முடிந்து போகும்.என்றென்றும் நிலைநிற்கும் இராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தி வளர்த்திக்கொண்டிருக்கும் இயேசு என்னை விட எத்தனையோ மடங்கு பெரியவர், வல்லவர் என்பதில் சந்தேகமேயில்லை"

-"சாமுவேல் மாரிஸ் விசுவாச வீரன்" by லின்ட்லே பால்ட்வின்


மாற்கு 8:36 மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக்கொண்டாலும், தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன?

யோவான் 18:36. இயேசு பிரதியுத்தரமாக: என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியதல்ல, என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற்குரியதானால் நான் யூதரிடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்கப்படாதபடிக்கு என் ஊழியக்காரர் போராடியிருப்பார்களே; இப்படியிருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விடத்திற்குரியதல்ல என்றார்.


Napoleon's Words - Bonaparte talks of Jesus

Yet, in an extraordinarily staggering statement about Jesus Christ, Napoleon said something that is almost unexcelled by any political leader. I quote it at length because of its incredible insight. I only wish I had it with me when I met with these generals. Napoleon expressed these thoughts while he was exiled on the rock of St. Helena. There, the conqueror of civilized Europe had time to reflect on the measure of his accomplishments. He called Count Montholon to his side and asked him, "Can you tell me who Jesus Christ was?" The count declined to respond. Napoleon countered:Well then, I will tell you. Alexander, Caesar, Charlemagne and I myself have founded great empires; but upon what did these creations of our genius depend? Upon force. Jesus alone founded His empire upon love, and to this very day millions will die for Him.... I think I understand something of human nature; and I tell you, all these were men, and I am a man: none else is like Him; Jesus Christ was more than man.... I have inspired multitudes with such an enthusiastic devotion that they would have died for me.... but to do this it was necessary that I should be visibly present with the electric influence of my looks, my words, of my voice. When I saw men and spoke to them, I lighted up the flame of self-devotion in their hearts.... Christ alone has succeeded in so raising the mind of man toward the unseen, that it becomes insensible to the barriers of time and space. Across a chasm of eighteen hundred years, Jesus Christ makes a demand which is beyond all others to satisfy; He asks for that which a philosopher may seek in vain at the hands of his friends, or a father of his children, or a bride of her spouse, or a man of his brother. He asks for the human heart; He will have it entirely to Himself. He demands it unconditionally; and forthwith His demand is granted. Wonderful! In defiance of time and space, the soul of man, with all its powers and faculties, becomes an annexation to the empire of Christ. All who sincerely believe in Him, experience that remarkable, supernatural love toward Him. This phenomenon is accountable; it is altogether beyond the scope of man's creative powers. Time, the great destroyer, is powerless to extinguish this sacred flame; time can neither exhaust its strength nor put a limit to its range. This is it, which strikes me most; I have often thought of it. This is which proves to me quite convincingly the Divinity of Jesus Christ.


Whatever else one may say in response, it is difficult to explain this away as mere eloquence. In fact, it was to counter mere eloquence and such artificial power that Napoleon said what he did. With unbelievable insight, he saw how Jesus Christ conquered. It was not by force, but by winning the heart.
Napoleon understood Jesus far better then Pilate did. Pilate probably had no clue what Jesus meant when He said, "My kingdom is not of this world," or how far into the future this Christ would conquer-and that without the methods by which empires are normally expanded, of which Rome was a prime example.

-Quoted in Henry Parry Liddon, Liddon's Bampton Lectures 1866
(London: Rivingtons, 1869), 148.

0 comments:

தமிழில் தட்டச்சு செய்யஇங்கே சொடுக்கவும் தட்டச்சு செய்த பின் அதை Copy செய்து இங்கே Past செய்யவும்

Post a Comment