Monday, February 18, 2008

"வருகிறவர்" பற்றிய சாக்ரடீஸ்-அல்சிபியாடெஸ் உரையாடல்

கிறிஸ்துவுக்கு முன் 5-ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த கிரேக்க தத்துவஞானி சாக்ரடீஸ்-ம்(Socrates) இரண்டாம் அல்சிபியாடெஸ்II-ம்(Alcibiades-II) ஆலயத்தில் யாகம் செய்ய போகும்போது அவர்களிடையே நடைபெற்ற உரையாடல் இது.

அல்சிபியாடெஸ்II: யாகத்தில் தெய்வத்திடம் எதைக் கேட்பது நல்லது?

சாக்ரடீஸ்: யாதொன்றையும் கேளாமல் பொறுத்திருப்பதே நல்லது. தெய்வத்தினிடத்தும் மானிடரிடத்தும் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என நமக்கு ஒருவர் வந்து போதிக்கும் வரையில் நாம் தாமதித்திருப்பது நல்லது.

அல்சிபியாடெஸ்II: அந்த காலம் எப்போது வரும்? நமக்கு குருவாக வரப் போகின்றவர் யார்? ஆவல் எனக்கு அதிகமாகின்றது.

சாக்ரடீஸ்: நான் யாரைச் சுட்டிக்காட்டிப் பேசுகின்றேனோ அவர் உம்மைப்பற்றி மிகவும் கவலையோடு விசாரிக்கிறவர்.

அல்சிபியாடெஸ்II: அவர் வரட்டும்.அவர் வந்து தமக்குச் சித்தமானபோது இந்த அந்தகாரத்தைத் துடைத்து விடட்டும். நான் இப்போது இருப்பதைக் காட்டிலும் பரிசுத்தனாக வேண்டியது தான் எனக்குத் தேவை. அவர் வந்து எதை கற்பிப்பாரோ அதன் படி நடக்கவே நான் விரும்புகிறேன்.

சாக்ரடீஸ்: நான் பேசுகிற அவர் உமக்கு நன்மை செய்ய எப்போதும் ஆவல் உள்ளவர் என்பதைத் திட்டமாக மீண்டும் உமக்கு சொல்லுகிறேன்.

அல்சிபியாடெஸ்II: அப்படியானால் அவர் வரும் வரை நான் இந்த யாகங்கள் செய்யாமல் இருப்பது நல்லதல்லவா?

சாக்ரடீஸ்: ஆம் ஐயா, நீர் செய்கிற யாகத்தினால் ஆண்டவர் மகிழ்கிறாரோ அல்லது வெறுப்பு அடைகிறாரோ. இதை அறியாமல் நீர் யாகம் செய்வதைக் காட்டிலும் செய்யாமல் இருப்பதே நலம்.

அல்சிபியாடெஸ்II: அப்படியே நிறுத்திவிடுகிறேன்.உரிய காலம் வரும் போது நாம் யாவருமே அவருக்கு யாகம் செலுத்துவோம். அக்காலம் நிறைவேற வெகு நாள் செல்லாது என நினைக்கிறேன்.

Alcibiades II.150; Jowett, p. 805
Jowett, B., translator (1937), The Dialogues of Plato (New York: Random House), Vol. II.

மத்தேயு 3:11,12

யோவான் ஸ்னாபகன்-"மனந்திரும்புதலுக்கென்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன்; எனக்குப்பின் வருகிறவர் (இயேசு) என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளைச் சுமக்கிறதற்கு நான் பாத்திரன் அல்ல; அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார்.தூற்றுக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது; அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி, தமது கோதுமையைக் களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார்; பதரையோ அவியாத அக்கினியினால் சுட்டெரிப்பார்" என்றான்

Socrates-Alcibiades Dialogues

Socrates (c. 469-399 B.C.) was the greatest philosopher of ancient Greece. He left no writings, but his teachings have been preserved (with some embellishment) by Plato and others.

In one of his Dialogues, Plato records a conversation between Socrates and Alcibiades. The great philosopher informs Alcibiades that there is a risk in approaching his god in prayer, lest he should be refused and even penalized. He counsels Alcibiades therefore to keep silence and “wait until we find out how we should behave toward the gods and towards men.”

When Alcibiades inquired as to how long he must wait, Socrates replied that he must wait until “he [comes] who takes a special interest in you” and removes the “darkness. . . in which your soul is now enveloped. . . Afterwards the means may be given to you whereby you may distinguish between good and evil” (Alcibiades II.150; Jowett, p. 805). This passage is remarkable from several vantage points.

First, it confesses there is a manner in which we should behave. Human beings are not free to act merely as they will. They have an intrinsic sense of responsibility.

Second, the philosopher confesses that we wander in a state of darkness in terms of knowing how to behave. Through all the centuries of human history, the moral confusion and ethical depravity of the human family have been painfully obvious.

Third, it acknowledges then the need for instruction as to how men ought to behave. There is the implication that this instruction will be external to man, i.e., an objective body of truth that lies beyond the mere inclinations of his own conscience.

Fourth, Socrates suggests that human beings have a dual obligation – that which is directed towards deity, and that which is obligatory toward one’s fellow man. The former we would call religious responsibility; the latter we would designate as moral or ethical obligation. It is amazing that so many labor under the illusion that simply being “good” to others represents the totality of their spiritual duty.

Fifth, it is clear that this admonition from the famous philosopher is illustrative of the void that was resident in the ancient pagan heart – a longing for release from the heaviness that burdens the soul, and seeks relief from the guilt of wrongdoing.

Finally, the sage of Greece suggested that man’s ignorance would be remedied only when “he who takes a special interest in you” comes. There is the implication that a personal interest in mankind must be evidenced by a higher source.

It is truly thrilling how the revelation from God, as embodied in the mission and message of Jesus Christ, has addressed these basic needs of the human family. Consider the following.


1. The prophets of God repeatedly stressed that without divine revelation, humanity is in a state of “darkness.” At the commencement of his preaching ministry Jesus himself emphasized that through his message those who “sat in darkness” would be granted the illumination of a “great light” (Mt. 4:16).

2. Because of the Creator’s deep “care” (compassion) for fallen man (cf. Mt. 18:27), he lovingly sent his own Son to teach us how to behave (Jn. 3:2; 14:6).

3. The Savior’s instruction was complete, tutoring us as to how we might fulfill our obligation to both God and man. He masterfully summed up the matter with the word “love” (agape), which entails the idea of obedience toward God, and service to our fellows (Mt. 22:35-40).

4. The divine instruction was embodied in a library of sacred literature which found its culmination in the NewTestament. When Paul penned his first letter to Timothy, he suggested there is a manner in which “men ought to behave themselves” (3:15). The word “behave” translates the Greek anastrepho, which literally means “to turn back.” Associated with the word, therefore, is the idea of “return” (cf. Acts 5:22). In the larger context of the Scriptures, it has to do with returning to a divine standard of conduct, and a “manner of life” consistent therewith (cf. 2 Cor. 1:12; 1 Tim. 4:12).

Later the apostle would say: “All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. . . “(2 Tim. 3:16-17).

How amazing it is that the deep and manifold longings of the antique pagan world were so wonderfully satisfied in the advent of God’s Messiah. We can only stand in awe of the sacred plan of redemption.

Sources

Jowett, B., translator (1937), The Dialogues of Plato (New York: Random House), Vol. II.

1 comment:

  1. nice share, good

    article, very usefull for me...thank you

    ReplyDelete