Wednesday, August 26, 2015

மனிதர்களுக்கு இலக்கம் கொடுத்தார்கள் ஆதார் அட்டை என‌. இப்போது வீடுகளுக்கும் இலக்கமாம்.. செயற்கைக்கோள் கதவிலக்கம்... ஒவ்வொரு வீட்டிலும் எத்தனை குடும்பங்கள், ஆண் - பெண், குழந்தைகள், மாற்றுத்திறனாளிகளின் எண்ணிக்கை, வீடுகள், அவற்றிலுள்ள அறைகள், கழிப்பறை விபரங்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றனவாம். என்னமோ எல்லாமே நல்லதுக்குதான் செய்துகொண்டிருக்கிறார்கள் என நாம் நினைத்துக்கொண்டிருக்க எல்லா தகவலுமே விரல் நுனியில் ஒருவன் அதிகாரத்தின் கீழ் போகவிருக்கிறது. அதற்கு தான் இத்தனை ஆயத்தங்களும். உங்களுக்கு புரிந்திருக்குமே.


Tuesday, August 25, 2015

வேதாகமத்தில் தத்மோர் (Tadmur) என அழைக்க‌ப்படும் நகரம் தான் இப்போது பால்மைரா ( Palmyra) என அழைக்கப்படுகிறது. இது சிரிய பாலைவனத்திலுள்ளது. சாலமோன் ராஜா இந்நகரத்தை இப்பாலைவனத்தில் கட்டியதாக வேதாகமத்தில் 2நாளாகமம்:8:4 ல் படிக்கிறோம். வேதாகமம் சொல்லுகிறது. சாலொமோன் ஆமாத்சோபாவுக்குப் போய், அதை ஜெயித்தான். அவன் வனாந்தரத்திலுள்ள தத்மோரையும், ஆமாத்தேசத்திலே இரஸ்துக்களின் பட்டணங்கள் அனைத்தையும் கட்டினான். (II நாளாகமம் 8 3,4) என்று.இப்படி ஒரு மிகப்பழமைவாய்ந்த நகரம் தான் பால்மைரா. இங்குதான் ஒன்றையும் ஆக்கத்தெரியாதவர்கள் அழித்துத்தள்ளியிருக்கிறார்கள். கழுதைக்கு தெரியுமா கற்பூரவாசனை. வேதம் சொல்லுகிறது விவேகியானவன் அறிவோடு நடந்துகொள்ளுகிறான், மூடனோ தன் மூடத்தனத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் (நீதிமொழிகள் 13:16).


Monday, August 24, 2015

உங்களை தேற்றுவது யார்? நாசாவா? Who is your comforter? Some believers are getting comfort from NASA. *****விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு***** இன்றைய தினத்தில் செப்டம்பர் 2015 குறித்து பரவியுள்ளதான‌ அத்தனை செய்திகளும் அக்டோபர் முதல் நாள் விடியும் போது வெறும் புரளியாகவே போய்விட #நாசா மீதான நம்பிக்கையும் விஞ்ஞானிகள் மற்றும் விஞ்ஞானம் மீதான நம்பிக்கையும் மக்களிடையே அதிகரித்திருக்கும். இது தான் லூசிபருக்கும் அவனை சேவிப்போருக்கும் வேண்டியது. வரும்காலங்களில் சர்ச்சுகளும் கூட வேதாகதீர்க்கதரிசனங்களை சந்தேகித்து நாசாவை நம்பும் காலம் வரும் அதற்கான ஆயத்தங்கள் தான் இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. இயற்கைக்கு அப்பாற்ப்பட்டு ஆராய்ந்து முடியாத பெரிய காரியங்களையும், எண்ணி முடியாத பேரதிசயங்களையும் செய்யக்கூடிய கர்த்தரை மறந்து போவார்கள். இதனைத்தான் பவுல் அப்போஸ்தலன் "எவ்விதத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை மோசம்போக்காதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள்; ஏனெனில் விசுவாச துரோகம் முந்தி நேரிட்டு" என எச்சரிக்கிறார்.மேலும் அவர் குறிப்பிடும் போது "இயேசுகிறிஸ்துவின் வருகையையும், நாம் அவரிடத்திலே சேர்க்கப்படுவதையுங்குறித்து, நாங்கள் உங்களை வேண்டிக்கொள்ளுகிறது என்னவென்றால், ஒரு ஆவியினாலாவது, வார்த்தையினாலாவது, எங்களிடத்திலிருந்து வந்ததாய்த் தோன்றுகிற ஒரு நிருபத்தினாலாவது, கிறிஸ்துவினுடைய நாள் சமீபமாயிருக்கிறதாகச் சொல்லப்பட்டால், உடனே சஞ்சலப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள்" என்கிறார். நாம் கலங்காமல் இருப்போம் எப்போது எனில் நாம் இறைமகனை சந்திக்க எப்போதும் தயாராக இருந்தால். புலி வருகுது புலி வருகுது எனச் சொல்லி ஒரு நாள் புலி வந்தே விடும். அப்பொழுதுகூட‌ நம்மை தேற்றுபவரும் நம்மை ஆற்றுபவரும் நம் நம்பிக்கைக்கு உரியவருமாக‌ நம் கர்த்தர் ஒருவரே நம்மிடம் இருக்கட்டும். In all our situations let our Lord be our comforter.


*****Signs of Shemitah?***** Are economic cycles tied to biblical word in any way? You'll be surprised. God commanded the Israelites to have a year long sabbath rest every 7 years. This was called the Shemitah year. "Six years you shall sow your field... and gather in a harvest, but in the seventh year shall be a sabbath rest for the land, a sabbath for Yahweh. You shall not sow in the field or prune your vineyards." Lev 25:3,4 But if the Israelites did not obey this command, they would experience economic collapse and other calamities."I will destroy your high places and cut down your idols.... and the land will be made desolate....and your cities waste, then shall the land enjoy her sabbaths..." Lev 26:30-34 What would be a sabbath disobeyed, would turn into a judgment of economic collapse because the people turned from God. We could call it the Shemitah 7 year cycle or economic judgment; a sabbath rest, or a crash from economic activity in the form of a forced rest (sabbath). God has made this a sign to us, this 7 year economic cycle that we've been experiencing, because we have departed from him and have justified our sin as a nation.The Shemitah years will not always signify a crash. The Shemitah years can also signify prosperity and blessing, but with the Shemitahs of the last 40 years, since the start of Roe vs Wade in '73, we've experienced nothing but crashes and trouble as a nation. - From “THE MYSTERY OF THE SHEMITAH” by Rabbi Jonathan Cahn.


என் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நீர் என் பிராணனை அழிவுக்குத் தப்புவித்தீர். துதியின் சத்தத்தோடே உமக்குப் பலியிடுவேன். யோனா:2:6,9