Sunday, April 16, 2023

நடக்கப்போகும் சம்பவங்களை முன்னறிவிப்பது பைபிள்.


புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன்; அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். ஏசாயா 42:9

அந்தத்திலுள்ளவைகளை ஆதிமுதற்கொண்டும், இன்னும் செய்யப்படாதவைகளைப் பூர்வகாலமுதற்கொண்டும் அறிவிக்கிறேன். ஏசாயா 46:10

அது நடப்பதற்கு முன்னமே அதை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். யோவான் 13:19

சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்கவேண்டியவைகளைத் தம்முடைய ஊழியக்காரருக்குக் காண்பிக்கும்பொருட்டு. வெளி 1:1

இவைகளுக்குப்பின்பு சம்பவிக்கவேண்டியவைகளை உனக்குக் காண்பிப்பேன். வெளி 4:1