Friday, August 12, 2011

வேதாகமத்தில் உங்கள் பெயர்கள்

பெண்பால் பெயர்கள்

எப்சிபா II இராஜாக்கள் 21:1 அவன் தாயின்பேர் எப்சிபாள்.

பியூலா ஏசாயா 62:4 நீ எப்சிபா என்றும், உன் தேசம் பியூலா என்றும் சொல்லப்படும்;

டெப்ரா நியாயாதிபதிகள் 4:4 தெபொராள் என்னும் தீர்க்கதரிசியானவள்

ஷீபா II சாமுவேல் 9:2 சவுலின் வீட்டு வேலைக்காரனாகிய சீபா

ஷீலா அப்போஸ்தலர் 16:25 நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம்பண்ணி, தேவனைத் துதித்துப் பாடினார்கள்;

எம்மா லூக்கா 24:13 அவர்களில் இரண்டுபேர் எருசலேமுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமான எம்மாவு என்னும் கிராமத்துக்குப் போனார்கள்.

எலிசபெத் லூக்கா 1:5 ஆரோனுடைய குமாரத்திகளில் ஒருத்தி, அவள் பேர் எலிசபெத்து

மேரி மத்தேயு 1:18 அவருடைய தாயாராகிய மரியாள்

ஜெமிமா யோபு 42:14 மூத்த மகளுக்கு எமீமாள் என்றும்

ஜூடித் ஆதியாகமம் 26:34 பெயேரியினுடைய குமாரத்தியாகிய யூதீத்தையும்

ஜூலியா அப்போஸ்தலர் 16:15 பிலொலோகையும், யூலியாளையும், நேரேயையும்

ஓப்ரா நியாயாதிபதிகள் 6:11 யோவாசின் ஊராகிய ஒப்ராவிலிருக்கும்

பிரிஸ்கில்லா அப்போஸ்தலர் 18:2 அவன் மனைவியாகிய பிரிஸ்கில்லாவையும்

ரேச்சல் ஆதியாகமம் 29:6 அவன் குமாரத்தியாகிய ராகேல்

ரூத் ரூத் 1:4 மற்றவள் பேர் ரூத்

சாரா ஆதியாகமம் 17:15 சாராள் என்பது அவளுக்குப் பேராயிருக்கும்

சூசன்னா லூக்கா 8:3 சூசன்னாளும், தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு

ஷில்பா ஆதியாகமம் 29:24 லாபான் தன் வேலைக்காரியாகிய சில்பாளை

அன்னா லூக்கா 2:36 அன்னாள் என்னும் ஒரு தீர்க்கதரிசி

பெர்னிஸ் அப்போஸ்தலர் 25:13 அகிரிப்பா ராஜாவும் பெர்னீக்கேயாளும்

கிளாடியா II தீமோத்தேயு 4:21 லீனுவும், கலவுதியாளும், மற்றெல்லாச் சகோதரரும்

டயானா அப்போஸ்தலர் 19:27 மகா தேவியாகிய தியானாளுடைய

எஸ்தர் எஸ்தர் 2:7 குமாரத்தியாகிய எஸ்தர் என்னும் அத்சாளை வளர்த்தான்

ஈவா ஆதியாகமம் 3:20 தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பேரிட்டான்

ஆஷா I இராஜாக்கள் 15:9 இருபதாம் வருஷத்திலே ஆசா யூதாவின்மேல் ராஜாவாகி

ஆண்பால் பெயர்கள்

அலெக்ஸ் மாற்கு 15:21 சிரேனே ஊரானும், அலெக்சந்தருக்கும்

மத்தியாஸ் அப்போஸ்தலர் 1:26 சீட்டு மத்தியாவின் பேருக்கு விழுந்தது

எபெனேசர் I சாமுவேல் 7:12 இம்மட்டும் கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவிசெய்தார் என்று சொல்லி, அதற்கு எபெனேசர் என்று பேரிட்டான்.

டைட்டஸ் II கொரிந்தியர் 7:6 சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் தீத்து வந்ததினாலே எங்களுக்கு ஆறுதல்செய்தார்.

சைலஸ் அப்போஸ்தலர் 16:25 நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம்பண்ணி, தேவனைத் துதித்துப் பாடினார்கள்;

இஸ்மாயில் ஆதியாகமம் 16:11 அவனுக்கு இஸ்மவேல் என்று பேரிடுவாயாக.

ஓமர் ஆதியாகமம் 36:11 தேமான், ஓமார், செப்போ,

பராக் நியாயாதிபதிகள் 4:6 அபினோகாமின் குமாரன் பாராக்

கண்ணன் நீதிமொழிகள் 22:9 கருணைக்கண்ணன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான்; அவன் தன் ஆகாரத்தில் தரித்திரனுக்குக் கொடுக்கிறான்.

சிவன் எஸ்தர் 8:9 சீவான் மாதம் என்னும் மூன்றாம் மாதம்

பென்னி ஆதியாகமம் 35:18 அவன் தகப்பனோ, அவனுக்கு பென்யமீன் என்று பேரிட்டான்.

நேத்தன் I இராஜாக்கள் 1:22 தீர்க்கதரிசியாகிய நாத்தான் வந்தான்.

ஸ்டீபன் அப்போஸ்தலர் 6:8 ஸ்தேவான் விசுவாசத்தினாலும் வல்லமையினாலும் நிறைந்தவனாய்

மைக்கேல் யூதா 1:9 பிரதான தூதனாகிய மிகாவேல்

கேப்ரியல் லூக்கா 1:19 தேவசந்நிதானத்தில் நிற்கிற காபிரியேல் என்பவன்

தாமஸ் யோவான் 11:16 திதிமு என்னப்பட்ட தோமா

பீட்டர் மத்தேயு 4:18 பேதுரு என்னப்பட்ட சீமோனும்

சைமன் மத்தேயு 4:18 பேதுரு என்னப்பட்ட சீமோனும்

ஆண்ட்ரூ மத்தேயு 4:18 அவன் சகோதரன் அந்திரேயாவும்

ஆரன் யாத்திராகமம் 7:1 உன் சகோதரனாகிய ஆரோன் உன் தீர்க்கதரிசியாயிருப்பான்.

ஏபல் ஆதியாகமம் 4:2 ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான்

அப்பல்லோஸ் அப்போஸ்தலர் 18:24 வேதாகமங்களில் வல்லவனுமான அப்பொல்லோ என்னும் பேர்கொண்ட ஒரு யூதன்

பர்னபாஸ் அப்போஸ்தலர் 4:36 ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தங்கொள்ளும் பர்னபா

போவாஸ் ரூத் 2:1 போவாஸ் என்னும் பேருள்ள மிகுந்த ஆஸ்திக்காரன்

கிதியோன் நியாயாதிபதிகள் 6:11 அவனுடைய குமாரன் கிதியோன்

டேவிட் I சாமுவேல் 16:13 கர்த்தருடைய ஆவியானவர் தாவீதின்மேல் வந்து இறங்கியிருந்தார்

ஐசக் ஆதியாகமம் 17:19 அவனுக்கு ஈசாக்கு என்று பேரிடுவாயாக

பால் அப்போஸ்தலர் 13:9 அப்பொழுது பவுல் என்று சொல்லப்பட்ட சவுல்

ஜேக்கப் ஆதியாகமம் 25:26 அவனுக்கு யாக்கோபு என்று பேரிட்டார்கள்

ஜேசன் அப்போஸ்தலர் 17:5 யாசோனுடைய வீட்டை வளைந்துகொண்டு

ஜெர்மயா II நாளாகமம் 36:12 கர்த்தருடைய வாக்கை உரைத்த எரேமியா

ஜானத்தன் நியாயாதிபதிகள் 18:30 கெர்சோனின் மகன் யோனத்தானும்

ஜாசுவா யாத்திராகமம் 17:9 மோசே யோசுவாவை நோக்கி

ஜோசப் ஆதியாகமம் 30:24 அவனுக்கு யோசேப்பு என்று பேரிட்டாள்.

ஜூட் யூதா 1:1 யாக்கோபினுடைய சகோதரனுமாயிருக்கிற யூதா

ஜஸ்டஸ் அப்போஸ்தலர் 1:23 யுஸ்து என்னும் மறுநாமமுள்ள

லாசரஸ் லூக்கா 16:20 லாசரு என்னும் பேர்கொண்ட ஒரு தரித்திரனும்

மோசஸ் யாத்திராகமம் 2:10 அவனுக்கு மோசே என்று பேரிட்டாள்

பிலிப்ஸ் மத்தேயு 10:3 பிலிப்பு, பர்த்தொலொமேயு, தோமா,

சேம்சன் நியாயாதிபதிகள் 13:24 அவனுக்குச் சிம்சோன் என்று பேரிட்டாள்

ஆடம் ஆதியாகமம் 3:20 ஆதாம் தன் மனைவிக்கு ஏவாள் என்று பேரிட்டான்

1 comment:  1. ஷீலா அப்போஸ்தலர் 16:25 நடுராத்திரியிலே பவுலும் சீலாவும் ஜெபம்பண்ணி, தேவனைத் துதித்துப் பாடினார்கள்; இந்த ஷீலா பெண் கிடையாது, இது சைலஸ் என்னும் ஆண்.

    ReplyDelete